سبک های زیبای نمایش نمودار پیشرفت

بهینه سازی 90%
90%
زیبا 80%
80%
فروش 70%
70%
ویرایش 60%
60%
This is Progress Bar 100%
100%
This is Progress Bar 75%
75%
This is Progress Bar 50%
50%
ویرایش 46%
46%
بهینه سازی 66%
66%
طراحی 87%
87%
طراحی 77%
77%
بهترین 55%
55%
طراحی 33%
33%